Regulamin

§ 1. REGULAMIN SERWISU

 1. https://hs-suknie.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest HS-dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739 354 71 81, adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl.
 2. Korzystanie z serwisu oraz zamówienie towarów możliwe jest jedynie na podstawie zasad i warunków określonych w regulaminie.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Operator dochowuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu, kształtowały prawa i obowiązki Kupującego z zachowaniem dobrych obyczajów, z uwzględnieniem jego interesów.
 5. Użyte w regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Serwis – witryna internetowa http://www.hs-suknie.pl
  3. Operator/Sprzedawca – ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739 354 71 81, adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl;
  4. Użytkownik – fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru;
  6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Towar – dostępne w Serwisie do kupna suknie, płaszcze oraz dodatki;

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu bez dodatkowej rejestracji.
 2. Serwis nie prowadzi sprzedaży osobom nieletnim, jeśli Użytkownik nie ma 18 lat, konieczny jest udział rodzica lub opiekuna.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie na Towar przygotowany przez projektanta i dostępny w Serwisie albo samu zaprojektować Towar, korzystając z Kreatora.
 4. Użytkownik korzystający z opcji zaprojektowania sukni lub innego stroju ma dostępne w Kreatorze do wyboru poszczególne elementu stroju wraz z ich kolorystyką i dodatkami oraz z formularz wprowadzenia wymiarów do szycia.
 5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą adresu e-mail: atelier@hs-suknie.pl.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru Towaru, ew. zaprojektować Towar, podać specyfikację i wymiary do szycia, a następnie dodać Towar do koszyka.
 2. W kolejnym etapie składania zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz wprowadza dane płatnika.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające m.in.: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia i dane Klienta.
 4. Po czym następuje weryfikacja zamówienia w zakresie dostępności materiałów oraz krawcowej do uszycia Towaru, o czym Kupujący informowany jest drogą e-mailową.
 5. Zamówienie realizowane jest w ciągu 10-12 tygodni od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Kupujący podczas składania zamówienia ma możliwość skorzystania z opcji ekspresowego szycia.
 7. Towary dostępne w Serwisie nie są uprzednio przygotowane, lecz szyte na specjalne zamówienie Użytkownika według jego specyfikacji i podanych przez niego wymiarów. Podstawą prawidłowego uszycia Towaru jest wprowadzenie właściwych wymiarów. W tym celu warto skorzystać z instrukcji mierzenia dostępnej w zakładce Serwisu „Zaprojektuj Suknię”.
 8. Każdemu Użytkownikowi zamawiającemu suknię lub płaszcz przysługują darmowe przymiarki w wymiarze 3 przymiarek w Poznaniu. Koszt każdej kolejnej przymiarki wynosi 100 złotych.
 9. Okres trwania przymiarek nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.

§ 4. FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Serwis realizuje dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy.
 3. Kupujący ma możliwość dokonania odbioru Towaru osobiście w atelier Sprzedawcy pod adresem: ul. Winogrady 60/A, 61-659 Poznań po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 4. Płatność za Towar odbywa się z góry przy pomocy przelewu bankowego po potwierdzeniu zamówienia.
 5. Sprzedający posiada rachunek bankowy w Polsce. W przypadku zamówienia międzynarodowego Sprzedawca informuje, iż jeśli Klient nie posiada numeru IBAN, to przelew za zamówienie w zależności od polityki banku, w którym posiada rachunek bankowy, może wiązać się z dodatkowymi opłatami..

§ 5. CENA

 1. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, ponieważ Sprzedający nie jest podatnikiem VAT.
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 3. Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą dla Użytkownika.

§ 6. REKLAMACJE WAD TOWARU

 1. Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Każdy Towar może być reklamowany zgodnie przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zostanie stwierdzona wada.
 3. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.
 4. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy w dowolnej formie np. elektronicznej na adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl lub wysłać listem na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 6. Sprzedawca musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny Towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 7. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Operator informuje, iż w przypadku sukni i innych strojów realizowanych wg. specyfikacji Konsumenta, na jego indywidualne zamówienie, nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, z uwagi na treść przepisu art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”
 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedającemu na adres: Sadowa 15a, 61-657 Poznań lub adres e-mail atelier@hs-suknie.pl.
 4. Zwracany Towar musi być kompletny, zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy Konsument dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument podał numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę na zwrot środków pieniężnych w taki sposób.
 9. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona Serwisu, Kreator oraz wszystkie poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści, stanowią przedmiot prawa autorskiego. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie ww. materiałów wymaga zgody Operatora.
 2. Użytkownik, który przy pomocy kreatora stworzył nowy wzór sukni lub innego stroju, stanowiący utwór w rozumieniu prawa autorskiego, oświadcza, że udziela Operatorowi licencji (nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony z prawem sublicencji), do korzystania z sukni lub innego stroju w zakresie obejmującym prawo do:
  1. publicznego udostępnienia w Serwisie;
  2. wprowadzenia do pamięci komputera;
  3. archiwizowania na serwerze;
  4. wykorzystywania w celu promocji lub reklamy;
  5. przekazania projektu sukni lub innego stroju krawcowej do uszycia.
 3. Użytkownik, który przy pomocy Kreatora stworzył nowy wzór sukni lub innego stroju, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, oświadcza, że jest twórcą sukni lub innego stroju, a w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do stworzonej sukni lub innego stroju, zobowiązuje się on przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła 27 maja 2020 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią: załącznik nr 1 Reklamacja Towaru oraz załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

REGULAMIN WYPRZEDAŻY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wyprzedaży jest HS – Dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739-354-71-81
 2. Adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w ramach wyprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.hs-suknie.pl.
 4. Użyte w regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin wypzedaży;
  2. Serwis – witryna internetowa pod adresem http://www.hs-suknie.pl;
  3. Sprzedający – HS – Dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739-354-71-81 adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl
  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów podczas Wyprzedaży;
  5. Wyprzedaż – prowadzona przez Organizatora sprzedaż Towaru;
  6. Towar – suknia ślubna, suknia wizytowa.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu serwisu oraz polityki prywatności serwisu.

§ 2. ZASADY WYPRZEDAŻY

 1. Wyprzedaż jest organizowana i prowadzona za pośrednictwem Serwisu do odwołania lub wyczerpania Towaru. Kolejność składanych zamówień jest decydująca.
 2. Wyprzedażą objęte są Towary poekspozycyjne.
 3. Sprzedaż Towaru odbywa się z rabatem, aż do 60%.
 4. Sprzedający informuje, że Towar może posiadać drobne usterki lub nosić ślady użytkowania, Klient rozumie i akceptuje ten fakt.
 5. Uczestnictwo w Wyprzedaży jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Wraz z Wyprzedażą nie łączą się żadne inne promocje na Towar.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Wyprzedaży w każdej chwili.

§ 3. DOPASOWANIE TOWARU

 1. Na życzenie Klienta Sprzedawca, za dodatkową opłatą, może dokonać dopasowania Towaru do rozmiarów wskazanych przez Klienta, jeśli Sprzedawca stwierdzi, że wykonanie dopasowania jest możliwe.
 2. Dopasowanie Towaru dotyczy jedynie drobnych korekt w Towarze.
 3. Sprzedawca wykona dopasowanie Towaru w terminie 14 dni.
 4. Towar po dopasowaniu zostanie przesłany na adres wskazany przez Klienta, na jego koszt przy pomocy firmy kurierskiej. Koszt przesyłki kurierskiej podany został na stronie.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru Towaru, a następnie dodać Towar do koszyka. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz wprowadza swoje dane, jeśli nie posiada założonego konta w Serwisie.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające m.in.: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia i dane Klienta.
 3. Zamówienie realizowane jest w ciągu 2 tygodni od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 5. FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Serwis realizuje dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy.
 3. Kupujący ma możliwość dokonania odbioru Towaru osobiście u Sprzedawcy pod adresem: Winogrady 60/A, 61-659 Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 4. Płatność za Towar odbywa się z góry przy pomocy przelewu bankowego po potwierdzeniu zamówienia.
 5. Serwis akceptuje płatności jedynie z kont w Unii Europejskiej.
 6. Sprzedający posiada rachunek bankowy w Polsce. W przypadku zamówienia międzynarodowego Sprzedawca informuje, iż jeśli Klient nie posiada numeru IBAN, to przelew za zamówienie w zależności od polityki banku, w którym posiada rachunek bankowy, może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

§ 6. CENA

 1. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w PLN i są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, ponieważ Sprzedający nie jest podatnikiem VAT.
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 3. Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Towarem, pod warunkiem, że przed zakupem nie zostaną na nim dokonane zmiany na życzenie klienta.
 2. Aby skorzystać z odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego o skorzystaniu z tego uprawnienia w formie pisemnej na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań lub na adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru odstąpienia od umowy.
 3. W celu zachowania terminu 14 dniowego, wystarczające jest, że konsument wyśle informację o skorzystaniu z tego prawa do Sprzedawcy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Następnie należy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia skorzystania z odstąpienia od umowy należy odesłać Towar do Sprzedawcy na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań. Koszt odesłania Towaru spoczywa na Kliencie.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, iż Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy.
 6. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 7. Wartość zwracanej należności przez Sprzedawcę, ulega zmniejszeniu, gdy zwrócony Towar ma zmniejszoną wartość będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Klient ma możliwość złożenia do Organizatora reklamacji na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań
 2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Organizator uprawniony jest do dokonania zmian w Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 roku.
 5. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła 27.05.2020 r.

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

Kody rabatowe

 1. Użytkownik podczas zakupów może skorzystać z kodu rabatowego umożliwiającego uzyskanie zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).
 2. Udostępnienie kodu rabatowego następuje przez ulotkę.
 3. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami w Serwisie.
 4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 5. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Użytkownikowi do momentu daty jego ważności, po czym wygasa. Ważność kodu rabatowego jest określona w chwili otrzymania jego przez Użytkownika.
 6. Kod rabatowy jest przeznaczony do jednokrotnego użytku.
 7. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego podczas składania zamówienia, wpisując ciąg znaków w oznaczone pole w Serwisie. Po czym nastąpi przeliczenie wartości zamówienia.
 8. Upływ terminu ważności kodu rabatowego, uniemożliwia uzyskanie rabatu podczas zakupów w Serwisie.